De noodzaak van een sterk ‘geestelijk chassis’

De Galatenbrief als voorbeeld voor ons

Het dna van onze Gospelkerk bevat een paar sterke (maar ook zwakke) elementen. Zoals het belang, de realiteit en de kracht van de Heilige Geest. Maar ook de vervulling met de Heilige Geest en de werking van de Geestesgaven. Ook via lofprijs en aanbidding, via muziek dus. Net daardoor word je bewust van de macht en de invloed van de duisternis.

Als je naast de genade van de Heer Jezus ook oog hebt voor het belang van “de waarheid” (Joh. 1:17) en de Geest der waarheid (Joh.14-16) dan leer je de realiteit, de macht en de impact van “de duisternis” kennen. Daarom hebben we allemaal een sterke geestelijke onderbouw nodig. Een sterk geestelijk chassis…

Een onjuist evangelie

In Jezus’ bediening op aarde speelt de duivel en de duisternis een prominente rol. Het Marcus-evangelie, het kortste van de 4 evangeliën en het evangelie van de actie telt 16 hoofdstukken. En 16 keer spreekt Jezus over de duivel of drijft Hij boze geesten uit. Merkwaardig dat wij vandaag in vele kerken geen woord over de duisternis horen. “Want je moet de vijand niet teveel eer geven”. Maar hoe kan je een oorlog voeren als je de vijand niet noemt en er geen rekening mee houdt? Zelfs de paasboodschap wordt in vele van onze kerken eigenlijk “vervalst”. “Het graf is leeg”. “Hij leeft”. Zeker weten. Halleluja! Maar Jezus heeft niet de dood overwonnen, echter wel, zoals de Bijbel zwart op wit zegt in Hebreeën 2:14-15 “hem onttroond, die de macht over de dood had, de duivel…”. En dat scheelt hem meer dan een slok op een borrel. En geeft een ander beeld van het evangelie. En de geestelijke realiteit.

Een nieuwe start

Onze Gospelkerk bestaat vandaag 5 jaar. Voorheen waren wij Gospelkerk Filadelfia. Daar liggen onze visionaire wortels. Met naast het hoger beschreven geestelijke dna ook een sterke team- en familie- geest. Het Fileo gevoel zeg maar. Maar ook met een zeker wetticisme. Zodoende kozen we om door te groeien en dingen te veranderen, ook theologisch, geestelijk en menselijk. En daarin hebben we nu al een hele weg afgelegd. En zo zijn we vandaag een open kerk, met een duidelijke visie. En een begrijpelijke communicatie. Ook naar de wereld toe.

Gospelkerk live

Met Gospelkerk Refreshed zijn wij gevestigd in de Sint-Jozefkerk te Vilvoorde. Daar kunnen we ook echt mensen ontvangen. En dat doen we ook. Niet zonder resultaat. Via onze sociale media komen er zo goed als elke week bezoekers naar onze kerk. Vaak via de maandelijkse laagdrempelige Gospelkerk Live, de kerkdienst gericht op ‘anders gelovigen’ zeg maar. En dat werkt. Op lange termijn. Maar ook op korte termijn mochten wij tientallen nieuwe vaste kerkbezoekers en meer dan een verdubbeling van onze kerk noteren. Maar, niet zonder problemen.

Te zot of te bot

Ondanks de grote groei in kerkleden werden we geconfronteerd met interne wrijvingen en discussies. Merkwaardig genoeg niet met de nieuw bekeerden, maar met hen die al langer gelovig waren. De oorzaak van de onrust lag voor een groot deel in het anders beleven van het christelijk geloof. Sommigen kwamen uit (extreme) pinksterkringen, anderen uit conservatief evangelische hoek. En dat botste met mekaar. En zo kwam er onrust in de kerk. Het was soms te zot of te bot wat de Heilige Geest betrof. Sommigen verstard, wettisch, anderen over-geestelijk.

Een sterk geestelijk chassis

Door de groei van onze kerk werden we zo opnieuw bepaald bij het belang van een sterk geestelijk chassis. Een goede en solide basistheologie. Over de Heilige Geest. Met als basis en referentiepunt niet de Reformatie, hoe kostbaar ook, maar wel terug het ‘volle model’ van de eerste gemeente. En de vitale rol van de Heilige Geest. Dus niet alleen een evangelie van Joh. 3:16, maar ook het evangelie van Lucas 4:18-19. Daarin spreekt Jezus over het belang en de onontbeerlijke rol van de Heilige Geest om Gods Koninkrijk echt zichtbaar te maken hier op aarde. En zo kom je uiteraard ook bij de realiteit en de noodzaak om onze vijand in kaart te brengen. Net zoals de vloek die over de mensheid en deze aarde heerst door de zondeval. En die niet zomaar verdwijnt door het offer van Jezus aan te nemen en christen te worden. En daarom zijn we sinds een aantal maanden begonnen met een interactieve studiereeks rond de Heilige Geest. En dus ook de geestelijke wereld.

De wereldgeesten

Wat we in onze kerk meemaakten bepaalde mij sterk bij wat we lezen in de brief van Paulus aan de Galaten. Daarin lezen we hoe een Geestesvervulde gemeente mettertijd afzakt naar een wettische gemeente, een dode twistende gemeente. Een gemeente die zoals Paulus schrijft “terug onder de wereldgeesten” terechtkomt. Dat is een krasse uitspraak, maar ze is wel duidelijk. Niet de Heilige Geest leidde de gemeente nog, maar de duisternis. Herkenbaar vaak ook in deze tijd. Lees maar eens Galaten 5:19-21. Duidelijk toch?

De christelijke vrijheid

Tot mijn verbazing zie ik Paulus een probleem aankaarten 2.000 jaar geleden dat ook vandaag vele kerken en christenen krachteloos maakt. Met name de focus op het mis-bruiken van de christelijke vrijheid. Als een vrijbrief voor ongebreideld genieten als christen. Net zoals de wereld vandaag. Reeds in de Galatenbrief moest Paulus de gelovigen al waarschuwen voor deze dwaling. Kijk wat hij zegt in Galaten 5:13

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Het schoolvoorbeeld

Galaten is het schoolvoorbeeld van een Geestesvervulde kerk die dreigt af te zakken naar een wettische, ruziënde kerk en dode kerk. Een kerk waar geen plaats meer is voor de Heilige Geest, maar wel voor dode religie, tradities en wetten. Om zo de kracht uit het christelijk geloof te zien verdwijnen. Om zouteloos te worden ook. Overdreven geestelijk zijn is een reëel gevaar. Om sektarisch te worden. En om een slecht getuigenis voor de buitenwereld te zijn. Ook om de duisternis openingen te geven met “fake”-wonderen en tekenen. Anderzijds is wetticisme en het aan de kant schuiven van de Heilige Geest fataal voor het leven in de kerk en haar relevantie en impact naar de buitenwereld. Ook de overdreven focus en foute invulling van “de christelijke vrijheid” als alibi voor een ongelimiteerde permissiviteit en “genotscultuur” is vandaag een afknapper om de Heilige Geest te bedroeven zoals we lezen in Jakobus 4: 4-5.

En toch is er hoop!

Met dit alles in gedachten willen we onze studiereeks verderzetten. De gevaren voor afval, terugval en krachteloze religie met Jezus zijn legio. Dat lezen we in Galaten. Wij zien het gevaar daarvan onder ogen. Maar trekken ons op aan de vermaning en aansporing van Paulus in Galaten 5:25-26

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Daarom willen we ook gehoor geven aan Paulus’ vermaning en bemoediging in Efeziërs 5:15-19

Zie dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte…

En daar willen we verder werk van maken. Samen met u?

Ik wens u alvast Gods zegen

Eddy Haesaerts

September 11, 2021

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van onze nieuwste artikels en studies!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van het formulier...

Deel dit artikel