(eenzijdige) genade: de silent killer

Angstaanjagend…

Het is angstwekkend hoe vele gelovigen Gods plan en Gods doel missen. Door een teveel aan genade. Genade die niet in balans gehouden wordt door “waarheid”. Die andere pijler waarop het evangelie gegrondvest is in Christus.

Alles is genade!

Deze slogan is populair. Maar behoort niet tot de grondtekst van de Bijbel. Het is de titel in de NBG-vertaling van het nieuwe testament bij Efeziërs 2 vers 1 tot 10. En hij wordt vaak misbruikt. Paulus bedoelde immers niet dat wij als christen ons zo maar ongelimiteerd kunnen bewegen in en door middel van de genade Gods. Hij bedoelde dat zowel het feit dat wij in Jezus geloven en daartoe het inzicht en de gelegenheid gekregen hebben, puur een geschenk van God is. “Genade” dus. Een gave Gods zonder dat we die zelf verdiend hebben. Door onze goede werken bijvoorbeeld.

Het Johannes-evangelie

In Johannes 1:17 lezen we: “…want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” Dat scheelt hem in praktijk meer dan een slok op een borrel. Een duidelijk voorbeeld uit 2 Tessalonicenzen 2:10-11: “…voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Deze tekst heeft betrekking op het niet herkennen van de komst van de anti-christ. Maar het gaat mij om het goddelijke principe dat universeel is en hier ook door God toegepast wordt. In het kort samengevat: wie niet wil horen naar Gods waarheid zal (vroeg of laat) door God verblind worden via leugen en dwaling. U leest het goed: God bedient zich van leugen en dwaling als afstraffing van het niet gehoorzamen aan de Geest der Waarheid.

Onze leraar

De Heilige Geest is het trouwens die de gelovigen en de gemeente Gods wil leiden in de plannen en strategieën van God. Hij vervangt Jezus Christus als leraar hier op aarde. En bedient zich daarbij van de bijbel, het zwaard des Geestes, maar ook door de Gaven des Geestes, de bedieningen in de Gemeente en Zijn stem in ons hart. Samen met die strijdmiddelen moet het ons mogelijk zijn Gods wil te onderscheiden. En vooral: er naar te handelen. En ons te bekeren (van gedachten veranderen en andere wegen opgaan), zodat we stap na stap veranderen naar het beeld van Jezus. Dit is Gods systeem. De waarheid. Gedragen door een immense, maar gelimiteerde genade.

Zonde tegen de Heilige Geest

God heeft engelengeduld met ons en vergeeft duizend maal. Of misschien meer. Maar ergens is er een grens voor God. Voorbij dewelke Hij ons verblindt zodat we zelfs niet meer beseffen dat we naast Gods plan lopen. In feite is dit een voorbeeld van de “zonde tegen de Heilige Geest”. Waarvoor geen vergeving meer is (Matt.12:31). Dat is wat je ziet bij vele oudere christenen of gelovigen die al langer bekeerd zijn: ze zijn gesloten en/of verblind om nog nieuwe Goddelijke correctie en leiding te ontvangen.

Gruwelijk

Dat de Heer ons behoede voor koppigheid, eigenwijsheid en betweterij. Zodat we ook niet onder het oordeel komen. Zoals bij koning Saul fataal was. En bij Judas, die de verwittigingen van Jezus in de wind sloeg. En zich, toen het kwaad geschied was niet meer kon bekeren. De genade Gods was opgebruikt voor hem. Gruwelijk.

Mijn zegenwens

Ik wens jullie een gewillige en gezeggelijke geest toe die open staat om nieuwe, misschien moeilijke theologische en geestelijke dingen te kunnen aanhoren, begrijpen en aannemen. Tot zegen in uw leven en in de gemeente. Waarin de genade en de waarheid garant staan voor groei in Christus.

Eddy Haesaerts

September 11, 2021

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van onze nieuwste artikels en studies!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van het formulier...

Deel dit artikel