“Jezus redt”, hoezo?

Evangeliseren en getuigen: hoe werkt het (niet)?

Door mijn vaste rubriek “Groeten uit België” in het Nederlandse magazine Charisma, heb ik honderden Nederlandse Fb- vrienden. Eén daarvan postte een leuke foto met een jonge dame die een jogging-pak droeg met in grote, kleurrijke, stijlvolle letters de slogan “Jezus redt”.

Ik antwoordde daarop het volgende via fb: “Als je dit in Vlaanderen draagt in publiek, dan interneren ze je”😊 De emoji had ik erbij gezet om mijn uitspraak wat te relativeren en te kaderen als ludiek, luchtig en lichtvoetig. Toch wou ik een punt maken rond evangeliseren en getuigen over ons geloof als christenen en als kerk van Christus. Daarover gaat deze bijdrage. Die u niet onberoerd zal laten. En hopelijk aanzet om erover na te denken. Niet onbelangrijk, want Gods reputatie hangt ook af van hoe wij, Zijn gezanten op aarde (2 Kor. 5:20), Hem vertegenwoordigen. En over Hem praten.

Wij laten u ook zien en horen hoe wij met Gospelkerk Refreshed omgaan met evangelisatie en getuigen over Jezus. En met welke resultaten.

Ons lesmateriaal: Paulus te Athene

Als handvat voor deze bijdrage verwijs ik naar Handelingen 17: 15-34. Daar vindt u het relaas van Paulus’ evangelisatie/getuigenis over Jezus in Athene. Een heidense stad, waar niemand het evangelie kende in die tijd. Voor de gemakkelijkheid citeer ik de tekst hier in 3 delen. Elk deel vormt een onderdeel van Paulus’ strategie.

Handelingen 17: 22-28 Paulus’ tactiek om tot de essentie te komen

En Paulus, voor de Areopagus (een heuvel in Athene) staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Handelingen 17:29-31 Hoe Paulus Jezus predikt (zonder Hem noch het kruis te noemen)

Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.

Handelingen 17: 32-34: de vrucht van Paulus’ prediking en getuigenis

Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden. Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, genaamd Damaris, en anderen met hen.

Enkele merkwaardige observaties

1.Paulus spreekt geen enkele keer de naam van Jezus uit in zijn betoog. Pas aan het einde van heel zijn verhaal wordt de link gelegd naar Jezus, zonder Hem zelfs bij naam te noemen. Daar geeft hij de overgebleven toehoorders de sleutel van het “raadsel” rond de God van het heelal en het Goede Nieuws. Wie bij ons over evangelisatie spreekt wordt meestal geacht om Johannes 3:16 te citeren en te verkondigen als aanknopingspunt van ons getuigenis of evangelisatie prediking. Meer nog, vaak proberen wij de aandacht van onbekeerden te trekken via Joh. 3:16

2.Paulus’ uitleg en aanpak begon bij de schepping en eindigde bij Gods oordeel op de Dag des Heren. De geestelijke kapstok voor zijn preek was de passie van zijn toehoorders voor godheden en afgodsbeelden. Hun leefwereld was het vertrekpunt voor Paulus’ speech

3.Paulus’ preek, uitleg en uitnodiging tot bekering had slechts beperkt succes: slechts enkelen kwamen tot bekering. Anderen waren spottend, nog anderen wilden er wel over nadenken en wilden graag nog eens naar Paulus komen luisteren. Dit waren zeker mensen om verder op te volgen.

Zalig zijt gij…

Matt. 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil…

Het voorbeeld van Paulus te Athene is een voorbeeld van evangelisatie en getuigen van het Goede Nieuws in een heidense context. Niet in een christelijke of religieuze setting zoals bijvoorbeeld in Nederland of de V.S. Daar kan je met Joh. 3:16 of “Jezus redt” vaak wel aan de slag. Maar ook daar worden christenen bespot. Niet om de inhoud van het Evangelie, maar om de wereldvreemde, evangelisatie-aanpak. Door het citeren van bijbelslogans en verzen die voor de toehoorders Chinees zijn zonder de juiste omkadering. Is deze bespotting of ridiculisering van het evangelisch geloof wat Jezus bedoelde met bovenstaande tekst?

Kostbare wijsheid rond evangelisatie…

Uit Paulus’ voorbeeld te Athene zou ik graag volgende basisprincipes rond “goede” evangelisatie en getuigen met impact willen noemen:

1.Inleving in de cultuur en de geestelijke context van degene die we willen bereiken met het goede nieuws is een must. Staan in de schoenen van de onbekeerden is cruciaal, maar ook een teken van liefde voor de verlorenen. Spreek hun taal. Vertrek bij hun leven. Empathie, inleving is de code. Het AIDA-model is de tactiek. Ook Jezus gebruikte deze tactiek. Zoals bij het gesprek met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:1-42). AIDA staat voor Attention-Interest-Desire-Action. Bekering en dus Joh. 3:16 is het slotstuk, niet het begin. Trek de aandacht, wek interesse, zorg dat men verlangen krijgt om er bij te horen. Dan pas komt Action, de echte bekering dus. Niet andersom. Dit is een proces en kan dagen, maanden jaren, decennia duren. Deze aanpak vraagt meer geloof en leiding van de Heilige Geest dan de traditionele evangelisatieaanpak die wij kennen.

2.Bouw een sterk getuigenis op met en via jouw kerk. Kijk naar de eerste gemeente. Zij stonden in aanzien bij gans de bevolking (Handelingen 2:47.) Zorg voor een goede reputatie en bekendheid bij “de wereld” met de kerk. Zorg voor een laagdrempelige toegang. Door een originele, eigentijdse benaming. Liefst niet religieus. Ook best niet in één of ander raar gebouw of huis.

3.Houd toegankelijke kerkdiensten, wees zichtbaar in de maatschappij, stad of dorp. Evangelisatie zonder sterke gemeente heeft niet veel kans om vrucht te dragen op termijn.

4.“There is no strategy that works everywhere”. Er is geen specifieke methode die overal werkt. Er is geen wondermiddel. Hier zijn vele buitenlandse evangelisten die zich in België en Vlaanderen heel hard mispakken. Niet één “grote Godsman” lukt het bij ons om “de mensen te bereiken”. Er is geen wondermiddel. Behalve dan de methode van inleving, empathie, geduld, respect, het onderscheiden van de geestelijke context van je “doelwit”, eigentijds niet religieus taalgebruik. Goddelijke wijsheid is de sleutel. En die is heel praktisch. Het AIDA-model is richtinggevend.

5.Hou je ver van politieke issues die niets met het evangelie te maken hebben. Zoals protesteren tegen allerlei zonden van en in deze wereld zoals abortus of euthanasie. Het geeft je onnodig een slechte reputatie en weerhoudt mensen om naar ons echte verhaal te luisteren. Pas als ze over de brug gekomen zijn en zich bekeerd hebben kan je hen hierover onderrichten. Ook Paulus begon niet te zeuren over de afgoden van Athene. Integendeel, hij “misbruikte” ze om tot zijn punt te komen.

6.Het aantal bekeerlingen is niet de maatstaf voor onze evangelisatie-aanpak, wel de impressie die we gemaakt hebben. En de relevantie die we getoond hebben met ons betoog. Velen proberen de bijbel relevant te maken door mooie theologische, geestelijke spitsvondige preken. Maar zo werkt dat niet. Paulus probeerde de bijbel niet relevant te maken, maar toonde de relevantie van de bijbel. Door de Grieken te doen beseffen dat God hen wou zegenen door vergeving van zonden via één Persoon.

7.Zorg dat, als we dan toch als een sekte beschouwd worden, dit voor de juiste geestelijke redenen is: niet voor onze onwijze, onverstaanbare religieuze aanpak. Of omwille van zonde en schandalen. Maar laat het zijn omwille van de wonderen en tekenen, de aanwezigheid van Gods Heilige Geest en bijzondere sfeer en broederlijkheid in onze kerken.

Alarm!

Uit het voorgaande blijkt dat evangelisatie en getuigen over Jezus in context gezien moet worden met de kerk, de lokale gemeente van Christus. Gelovigen hebben een geestelijke thuis en familie nodig. Dat brengt me bij het punt dat in vele gevallen evangelisatie als een taak van “de gemeente” gezien wordt. Via campagnes, evangelisten en speciale meetings. Er is een evolutie waarneembaar in de Gemeente van Christus waarbij de focus van de individuele roeping om getuigen te zijn en te evangeliseren verlegd wordt naar het genieten, het persoonlijk plan van God met ieder gelovige, lofprijs en aanbidding en persoonlijk welzijn. Vele gelovigen evolueren van geestelijke producenten naar consumenten. Dit is een gevaarlijke evolutie. Ze ligt echter totaal in de lijn van de tijdsgeest. Daarom twee overdenkingen die ik iedereen wil meegeven als een alarmsignaal. Of als een spiegel voor onszelf.

1.Evangeliseren en getuigen: een last?

Liggen wij (niet) wakker van evangelisatie en getuigen over ons geloof? Zijn we daarop gefocust, of op ons eigen huis, ons eigen leven, gezin, werk, relatie, hobby’s enz. ? Net zoals de profeet Haggai destijds aan Gods volk verweet (Haggai 1:9-10). Is evangeliseren of getuigen van ons geloof een last? Omdat we lauw zijn in onze geloofsbeleving? Of door de last die men ons van uit kerkelijk milieu opgelegd en ingeprent heeft? Vele (jonge) christenen gaan gebukt onder een schuldgevoel en angst rond getuigen van Jezus en evangeliseren. Vaak wordt geleerd dat we te allen tijd moeten getuigen van Jezus, gelegen of ongelegen.”Wij moeten zaaien, God doet de rest”. Dat was lang de opvatting in onze kerken. Wie deze bijdrage aandacht leest zal hierin een ander geestelijk “model” vinden.

2.Make a difference

Zijn wij bang om te getuigen over ons geloof? Omdat we niet echt “geheel anders” (Ef. 4:20) zijn dan wereldse mensen. We hoeven niet zondeloos of perfect te zijn, maar wel het verschil maken in onze omgeving door hoe we zijn. God verwacht van ons dat we “totaal geïdentificeerd zijn met de wereld”, maar tegelijkertijd toch “radicaal anders”. En dat is niet evident. Meer hierover later.

Zo doen wij het…

Elke eerste zondag van de maand hebben wij met onze kerk de laagdrempelige Gospelkerk Live-kerkdienst. Gericht op hen die niet vertrouwd zijn met geloven, God, kerk en evangelie. Over de laatste paar jaren hebben wij al honderden niet-gelovigen over de vloer gehad. Sommigen zijn vaste kerkgangers aan het worden, anderen komen op regelmatige basis terug. Van uit de 5 Vlaamse provincies+ Brussel en zelfs Nederland. Via de antwoordkaarten die aan het einde van elke Gospelkerk Live worden ingevuld ontvingen wij al honderden positieve reacties. Niet in het minst over de muziek van ons Gospelkoor, maar ook over de prediking, de sfeer en de liefdevolle opvang. Niet één negatieve reactie konden wij registeren. En daar zijn wij fier op.

Bemoedigend en hoopvol

Wat een bemoediging is het als jonge gasten je na de dienst aanklampen over hoe geweldig de preek was. Of te horen van ongelovige mensen dat ze naar de kerk komen om de manier van praten over geloof. De commentaren op de antwoordkaarten van de GL’s zijn unaniem en in drie woorden samen te vatten: inspirerend, confronterend, leerrijk. Zoutend, met impact. Wat wil je nog meer? Bekeringen natuurlijk. En daarnaar werken we. Met geloof en geduld en een visie die we van God ontvingen. En ondertussen bouwend aan onze bekendheid in de wereld en onze reputatie. Ook via de media. De sociale media, maar ook de “grote media” zoals vrt, vtm, Q-Music, BV’s. Zonder water bij onze wijn te doen. Maar beseffend dat “it takes God a lot of time to do something big”.

Kijk, luister en reageer

Deze bijdrage staat op onze kerkwebsite www.gospelkerkrefreshed.be. Tesamen met drie “evangelisatiepreken”.
Dit zijn preken uit onze Gospelkerk live. Gericht op evangelisatie. Misschien leert u er uit. Misschien hebt u aanmerkingen.
Uw reacties en evaluaties zijn zeer welkom. Alvast veel kijk- en luisterplezier. En Gods zegen!

Eddy Haesaerts

September 11, 2021

Schrijf je in voor onze
nieuwsbrief

Blijf steeds op de hoogte van onze nieuwste artikels en studies!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Er is een fout gebeurd bij het doorsturen van het formulier...

Deel dit artikel