Wat geloven wij

2 Kor. 13:13 De genade des Here Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen…(Paulus)

Gospelkerk Vlaanderen functioneert wettelijk onder de vzw Gospelprojecten.
Geloofsmatig situeert onze kerk zich binnen de “evangelische gezindte”. Dit is één van de door de overheid erkende religies naast de katholieke, protestantse, joodse, islamitische en ook de vrijzinnigen.
Wij zijn als onafhankelijke kerk actief sinds1988. Al onze activiteiten worden gefinanciëerd via giften zonder enige verplichting aan onze leden en kerkbezoekers. Wij ontvangen ook geen overheidssubsidies.

De kracht van het bijbels geloof

Wij geloven in de Bijbel als het geïnspireerde woord van God. Daarin is Jezus Christus, de enige weg naar God en de Heilige Geest onze leidsman, trooster en helper.

Onze visie in praktijk

Wij stellen het geloofsmodel van de 1e kerk of gemeente in het boek Handelingen in de bijbel als het referentiemodel voor onze kerk. Dat vertalen wij beknopt in volgende visie-opties .Die lopen ook als een rode draad doorheen onze Gospelkerk. Vragen of toelichtingen zijn altijd welkom!

10 concrete visie-punten
in een notendop

Redding door het offer van Jezus (Joh. 3:16) staat centraal in onze boodschap, maar ook de bediening van de Heilige Geest en de komst van het Koninkrijk van God ( Marcus 1:15) als evangelie. Daarom streven wij er naar om naast de boodschap van eeuwig leven door Jezus offer via genade door het geloof ook uitdrukkelijk te streven naar een herstel van de Geestesgaven en de doop met de Heilige Geest (met het spreken in tongen), zij het op een bijbels verantwoorde manier. Om die redenen noemen wij onszelf evangelische christenen en niet protestant, noch pinkster. Wij nemen het gehele nieuwe verbond als referentie en niet de Reformatie.

Wij geloven dat de kerk van Christus zich bevindt in een tijd zoals beschreven in Openbaring 3:14-, de brief aan de kerk van Laodicea. Wij geloven dat de kerk van Christus dringend aan bekering en herstel toe is. Omdat zij lauw is en noch koud, noch heet. Van daar uit willen wij als kerk zelf terug naar een radicaal, consequent, maar niet wettisch discipelschap.

Onze gemeente is gevestigd in Vilvoorde. Onze visie en werkgebied is echter niet beperkt tot deze stad. Via onze bedieningen, gaven en de (sociale) media is ons bereik niet direct gelimiteerd tot één bepaalde regio. Onze visie strekt zich in de eerste plaats uit naar Vlaanderen (en Nederland), en in tweede instantie naar de rest van België. Met Gospelkerk Vlaanderen gaan we nu volop via virtuele en fysieke weg om heel Vlaanderen te bereiken.

Fileo is belangrijk in onze visie: wij accepteren ieder bekeerling en disicpel in de familie. Daarin heeft iedereen die dat wil en de visie van de kerk accepteert, zijn plaats. De kerk is onze familie. Wij zijn dus niet een gezinskerk voor gehuwden (met hun kinderen), maar evenzeer een kerk voor alleenstaanden en ongehuwden. Wij zijn een kerk waarin iedereen telt op evenwaardige basis. In onze kerk zijn alle nationaliteiten welkom. De voertaal is Nederlands, maar diensten worden vertaald in het Frans en het Engels.

Eenheid is cruciaal binnen de gemeente om Gods zegen en de Gaven en bedieningen van Gods Geest te zien functioneren. Eenheid van hart maar ook van visie en lering is fundamenteel. Dit in het kader en op de wijze zoals vermeld in Handelingen 15. Bij belangrijke geestelijk-theologische onenigheid zoeken wij dus ook Gods aangezicht. Op een bepaald moment zal de leiding dan een beslissing nemen die door alle gemeenteleden geaccepteerd dient te worden. In die opzicht zijn wij geen “inclusieve” kerk waarin alle mogelijke theologische opvattingen zo maar naast mekaar aanvaard worden en beschouwd worden als een vorm van christelijke verdraagzaamheid.

De gemeente is “The medium and the message”. De kerk belichaamt de boodschap en is het medium waardoor de boodschap van het evangelie naar buiten gebracht wordt. Zonder compromissen te maken probeert onze kerk “in aanzien te staan bij gans de bevolking”, net zoals de eerste gemeente. Wij geloven dat de kerk van Christus om impact te hebben “radically different” moet zijn in haar gedrag en denken, maar zich tezelfdertijd ook “totally identified” moet opstellen in haar communicatie en houding naar de wereld. Dit zonder compromissen te maken op enigerlei wijze in eigen leven.

Het getuigenis van onze kerk en de gelovigen gebeurt op een eigentijdse maar niet wereldgelijkvormige manier. Dit is een feiten kwestie en wordt geval per geval bekeken. Evangelisatie is een kwestie van bijbelse correcte lering, het respecteren van de principes van gezonde eigentijds communicatie, maar ook van leiding door de Heilige Geest en de principes van het geestelijk beslissingsproces van de mens.

Wij geloven in de opname van de gemeente Gods en de wederkomst van Christus naar deze aarde in de toekomst. Dan begint het 1000-jarig Vrederijk.

Onze gemeente ontstond rond 1988 als “Filadelfia”-kerk, later “Gospelkerk Filadelfia” en sinds 2013 Gospelkerk Refreshed. Zij ontstond met de steun van br. Michael Williams, voorganger van de Philadelphia Kerk te Hoboken en de huidige CTS bijbelschool te Sint-Pieters-leeuw (destijds CBC) van de Assemblies of God (V.S.). Onze kerk is erkend door de overheid.

Gospelkerk Refreshed heeft een organisatiemodel en een huishoudelijk reglement. Deze regelen het functioneren van de kerk in praktijk.

Geloof terug bij de mensen brengen

Geloven vandaag in "De Zevende Dag" (VRT)